Исполнитель Ерныхов Андрей Александрович
Расшифровка и перевод Каксина Евдокия Даниловна

скачать текст  скачать перевод

Сөрǝм йухан ики ар

Nŏрǝм вой омсǝмө кӑшǝӈа йӑм хотэ
Нϵмԓыйэ муԓтый (йэ) тӑхϵма эвǝԓтэ
Картǝӈа њоԓы сўвпаԓԓэ йӑм йошэ
Нϵмԓыйэ муԓтый (йэ) йиӈкϵмө эвǝԓтэ
Ма хөнэ ԓуӈтыйэ ԓумϵмө шивийэ.
Мўвϵмө хўвийэ йӑмԓайэ оԓǝӈэ
Харǝнэ њаԓмапэ, њаԓмапэ йӑм войэ
Нынан щи ԓөйэԓтэ ԓатϵма пушхаттэ.
Йиӈкϵмэ хўвийэ йӑмԓайэ оԓǝӈэ,
Мўвϵмө хўвийэ йӑмԓайэ оԓǝӈэ
Мосǝӈ па ушǝӈӈэ мөԓмаԓэ пушхатэ.
Тӑмэна омсыйэ ԓуманэ шивийэ,
Вўртаӈэ йиӈкпэ Ԓантǝӈа Амняйэ
Nŏрǝм войэ омǝмө кӑшǝӈа хотанэ
Айэна рущийэ тϵԓпаԓэ йӑм вошэ,
Айэнэ хӑнтыйэ тϵԓпаԓэ йӑм вошэ
Вўртаӈэ йиӈкпийэ Ԓантǝӈа Амняйэ
Овǝӈа йуханэ овийэԓ пϵԓайэ
Хар сойэ вөԓԓайэ нопӑт маӈ йӑм вуԓэ
Мўӈ кийэ төтkийэ ԓумэва шивийэ,
Йурнэна хўщ хөйэ ԓөпǝӈа йуханэ
Щиты па йухтыйэ ԓумэва шивийэ.
Тыйэӈа йуханэ тыйэԓэ пϵԓайэ
Төтkийэ ԓатыйэ йупийэ йэтнайэ,
Кўтпǝӈа йуханэ кўтпǝԓа хущайэ
Хӑтǝԓ сөйэ вөԓтыйэ пϵлкаԓэ пϵԓайэ
Йувǝт њоԓэ вөԓтыйэ йаԓайэ йуханэ
Нϵмаӈа йуханэ нϵмǝԓа төхԓайэ,
Кўсыйэ кϵртǝмө найэӈа ар мўвэ,
Кўсыйэ кϵртǝмө вөртǝӈа ар мўвэ
Хуԓ пайэ сащийэ ԓумаԓэ шивийэ.
Нϵмǝӈа йуханэ нϵмǝԓа төхԓайэ
Нувийэ йиӈпийэ Ԓантǝӈа Сөрǝмө
Щиты па лупаԓтэ ԓумаԓэ шивийэ.
Овǝӈа йуханэ овийэԓ хущайэ
Тотлаӈэ тыйпийэ хөԓǝма йӑм йухэ
Щиты па тавǝнтэ ԓумэԓа шивийэ.
Ԓϵрǝӈ йух вөԓтыйэ арԓайэ ԓϵрǝԓэ
Кўрǝӈа вөтьщийэ ар пушхийэвнайэ,
Ԓϵрǝӈ йух вөԓԓайэ ар йӑмө ԓϵраԓэ пөрǝнтǝмат
Ԓϵрǝԓ па сорыйэ ԓумǝԓа шивийэ,
Нўвǝӈ йух вөԓтыйэ ар йӑма нувǝԓэ
Тухԓаӈа вөтьщийэ ар пушхийэвнайэ
Нўвǝӈ йух вөԓтыйэ ар йӑма нувǝԓэ
Нўвǝԓ па сорыйэ ԓумаԓэ шивийэ.
Щитǝԓа пӑтайэ њŏхмийэ иԓǝмө
Нувийэ йиӈпийэ Ԓантǝӈэ Сөрǝмө
Тухԓǝӈа вөтьщийэ хөхǝԓтө йӑм мўвө,
Кўрǝӈа вөтьщийэ хөхǝԓтө йӑм мўвө
Щиты па лупиԓтө ԓумаԓэ шивийэ.
Йэрт кийэ йэртыйэ ԓумаԓө шивийэ
Ԓөӈх сϵмө вохтыйэ уйийэ ԓумаԓэ,
Ԓоњщ кийэ питыйэ ԓумаԓө шивийэ
Ԓөӈх сϵмө вохтыйэ питыйэ ԓумаԓэ.
Тыйэӈа йуханнэ тыйэԓэ пϵԓайэ
Төтьkэтыйэ йупийэтнайэ,
Мўвэна төтыйэ йупийэтнайэ
Тор кўрэ йихԓайэ кӑтԓайэ йуханэ,
Кӑтӈайэ иртыйэ ԓумаԓэ шивийэ,
Йохǝма йуханэ иртыйэ ԓумаԓэ,
Кўтпǝӈа йуханэ кўтпийэԓ хущайэ
Хорэна њаԓǝма пөтэӈа вөн калэ
Щиты па тавǝн ԓумаԓа шивийэ.
Нϵмǝӈа калыйэ нϵмаԓа төхԓайэ,
Йэмǝӈа калайэ лупǝԓтө иԓǝма,
Пўӈԓǝӈа йуханэ пўӈԓыйэԓ хущайэ
Мўв шӑншэ тохнǝм нарыйэ вөн йошэ
Щӑта вөԓԓийэ ԓумаԓэ шивийэ.
Вөнԓайэ Төрǝмө Ащийэвэ ийэ
Хорǝна кўрийэ хӑрǝса йӑм сўсэ
Ԓўв кийэ вϵрǝтө ԓумаԓэ (ийэ ),
Хораӈа өхǝԓэ ин йӑм вуԓайэ
Нын кийэ ԓϵԓkийэ ԓуманэ шивийэ
Русǝӈа уӈхшамө пунǝмө ар найэ
Ԓыв кийэ йӑӈхийэ ԓумэԓэ шивийэ
Йэмԓǝӈӈэ вϵншнайэ ат пайэ йӑӈхтэԓэ.
Щитǝԓэ пӑтайэ њŏхмийэ иԓǝмө
Нϵ кўрэ рахԓайэ йэмǝӈа вөн калэ.
Пӑтǝӈа калыйэ пӑтыйэԓ хущайэ
Питыйэн йухпийэ йухэӈа пөхǝрэ,
Кўтпǝӈа пөхǝрэ кўтпийэԓ хущайэ
Алэна наӈкийэ сөхтǝма йӑм хотэ,
Алэна хөԓыйэ сөхтǝма йӑм хотэ
Щӑта па тӑйиэ ԓумϵма шивийэ.
Вөнтэна ԓөӈхийэ харԓайэ шушийэ
Щӑтайэ тӑйиэ ԓумϵма шивийэ.
Nŏрǝм войэ омсǝмө кӑшǝӈа йӑм хотэ
Хуԓщайэ хөԓkийэ ԓумϵмө шивийэ?
Нөмǝԓта мӑнǝмө хохǝна хунпийэ
Хохǝна хунпийэ њŏрǝма хөлахэ,
Nŏрǝма хөлахэ ухарэ йӑм тўрэ
Порǝх њир вөԓԓа хөԓǝма йӑм нэвийэ,
Айǝӈ вой вөԓты хөԓǝм айϵмэ
Мӑнϵмө төхийэ ԓумаԓэ шивийэ.
Щи айǝӈ вой(йэ) ԓапǝт айϵмө
Хөԓмϵмө тумийэ йупийэтна
Хөмтǝмө хөйийэ тϵԓϵм оԓǝӈ
Ма Вөртэ хөмтащэ ԓумϵмө шивийэ.
Сэрԓайэ атыйэ кўтпийэ йϵмнайэ
Картаӈа њŏԓыйэ сўвпаԓэ йӑм йошэ
Ма пайэ ԓуӈты ԓумϵмө шивийэ.
Nŏрǝм вой вөԓтыйэ ай пўшхийϵмэ
Эвмǝԓэ вўтыйэ хөԓǝма эвǝмө,
Мостаԓэ вөԓтыйэ хөԓǝма мостыйэ
Ма пайэ йухтыйэ ԓумϵмө шивийэ.
Омсǝмө хот тϵԓө ар йӑм йөхԓамө
Эвийэ хўвийэ йисыйэ вущайэ,
Пухэва хўвийэ нөптыйэ вущайэ,
Анǝнэ пӑтыйэ сорkийэ йӑм хотэ,
Путана пӑтыйэ сорkийэ йӑм хотэ
Йиӈкэна хўԓыйэ миши йӑм хотэ,
Вөнтэна войи мишийэ йӑм хотэ
Нынанэ нөмийэ ԓатϵмө шивийэ.
Щи айэӈ войи ԓапǝтө айϵмө
Cӈхǝма сахийэ тынаԓэ йӑм хөрэ
Нынан ки ԓөйэԓтө ԓатϵмө шивийэ,
Мўԓǝӈа хотыйэ мўԓанэ эвǝԓтө
Вэтэна ԓонпийэ ԓонаԓа йуханэ
Мӑнϵма вөԓтыйэ пун сўвэ оԓǝӈэ
Йэԓԓы па сурǝԓтө ԓаԓǝна шивийэ
Вөнтǝна-ԓөӈхийэ кӑраща йӑкϵмө
Йэԓпайэ ԓоkийэ ԓумϵмө шивийэ…
скачать текст

Песня духа-хранителя реки Сорум

В желанный дом, сотворённый для тундрового зверя Не из безымянных мест я
Посох из железной стрелы в хорошей руке,
Не из безымянных вод я,
Разве я зашёл сюда?
Названия земель моих далеких
Говорливым языком, языкастого хорошего зверя
Я вам пропою сейчас, детишки.
Названия далеких вод моих,
Названия далеких земель моих
Тогда может и будет известно, деточки.
Вот собравшийся вместе
На красных водах обильная Амни,
В весёлом доме, сотворенный для тундрового зверя
С молодыми русскими в полном селении,
С молодыми хантами в полном селении.
С красными водами обильная Амня
С устьем реки в сторону ее устья
По ее водам хорошим
Если мы отправимся
Ненецкого странника веселая река
Так мы впадаем в нее.
С верховьями река, в сторону её верховья
После тоже как мы пройдемся
С протяженностью реки, в среднем течении
В сторону, где восход солнца
Как выпученная стрела маленькая речка
С названием речки, название озвучиваю,
Как обруч, охватывая с божествами най многие земли
Как обруч, охватывая с божествами Вөрт многие земли
Во всех уголках слышится она.
С названием речки, озвучивают её название
Со светлыми водами обильная река Сорум
Так ее и назвали.
С истоком реки у истока
С мохнатыми верхушками три дерева
Так они возникли там.
С корнями дерева, ее многочисленные корни
Ногастые божества, их многочисленными детками
С корнями дерева, их многочисленные хорошие корни истоптали
И их корни высыхали.
Ветвистого дерева, их хорошие ветки
Крылатого божества, их многочисленные детки садились,
Ветвистого дерева, их хорошие ветки
Их ветки высыхали.
За это и назвали
Со светлыми водами обильная река Сорум
Хорошая земля восседающих крылатых божеств,
Хорошая земля, восседающих ногастых божеств
Так назвали ее [эту землю] .
Если дождь прошелся
Происходило глазами охраняющих их божеств,
Если, снег выпадал
Происходило глазами охраняющих божеств.
С верховьями река, к ее верховьям
После того как если пройти,
После того как пройти в сторону этой земли
Протоптанные ногами журавля две речки
Расходятся там.
Речка, которая идет в сторону бора
С протяженностью реки, вдоль среднего течения
Языку быка … большое болото
Так там протянулось.
С названием болота, название озвучивается
Священным болотом назвали.
С берегом реки, вдоль ее берега
Прорезав в спину земли широкая святая дорога
Там она проходит.
Небесный великий Отец Торум
Ногам быка щедрую осень
Если он сделает
На оленью хорошую нарту
Если вы сели
Платки с кистями надетые многие наи (женщины)
Если они собрались ехать
Пусть едут, прикрывая лица платками.
Поэтому и назвали
Не ступая женской ноге, священное болото.
С краем болота, на краю
С темными деревьями, с деревьями остров
С серединой остров, на середине
Из длинных лиственниц построенный хороший дом,
Из длинноствольной ели построенный хороший дом
Там я имею.
Лесного духа свободную жизнь
Там я имею.
Дом, сотворенный для веселья тундрового зверя
Откуда я услышал?
Сверху пролетавший [ворон] со сжатым животом,
Со сжатым животом тундровый ворон,
Тундрового ворона хорошим звонким голосом,
Хорошими взмахами крыльев, сделав три наклона грудью
Живущего вестями зверя, три вести
Мне он оповестил
Эти, вестями зверя семь хороших вестей
После того, как их услышал
Одетого мужчины в полное одеяние
Я Вөрт облачился.
Середине темной ночи
Железная стрела посох в хорошей руке
Я тоже вошёл сюда.
Маленькому сыночку тундрового зверя
Ему положенные три поцелуя,
Ему положенные три объятия
Чтобы воздать, я пришёл.
Сидящими многочисленными людьми в полном доме
Девочкам, живущим в долгую жизнь,
Мальчикам, живущим долгую жизнь
Дно чащи не опустошавший дом,
Дно котлов не опустошавший дом
С удачей на водную рыбу полный дом,
С удачей на лесного зверя прекрасный дом
Мы вам желаем деточки.
С этими вестями, семь вестей
Как ценностью со снятого саха
Если я вам пропою.
Из заповедного угла дома
С пятью натянутыми жилами, с жилами на палке
Мне предназначенную мелодию струны (жилы)
Озвучите дальше,
Лесного духа свой высокий танец
Я для вас станцую…
скачать перевод
Есть вопросы? Свяжитесь с нами! Контакты