Исполнитель Ерныхов Андрей Александрович
Расшифровка и перевод Каксина Евдокия Даниловна

скачать текст  скачать перевод

Амня тый ики ар

Пўнәӈа сϵмпи-йө вөнт ԓөӈх хэ йалы-йө
Вўртәӈа йиӈкпи-йэ ԓантәӈаАмња-йө,
Овәӈа йухан-ө, овәԓа хуща-йө
Айийэн рущи сөрпаԓ-ө йӑм вошө,
Айийән хӑнты сөрпаԓө йӑм вош-ө
Уйаӈ-ө хөйи пухϵм-ө омсыԓәмө
Њөрәм вой омсәм кӑшәӈа йӑм хот-ө,
Оӈтәӈа хоры-йө йирпи-йө йӑм хот-ө
Сϵрԓа-йө аты-йө кўтпийϵмна
Ма вөртө ԓуӈтый-ө-ԓўмϵм-ө шиви-йө.
Мўвϵм-ө хўви-йө йӑмԓа-йө оԓән-ө
Хӑрыйән њаԓмап-ө, њаԓмӑп-ө йӑм вой
Нынанки ԓөйәԓтыйәԓтϵм-ө шиви-йө,
Мўвийϵмө хўви ин йӑм оԓәӈө
Мосәӈ па ушәӈө вөԓтаԓө щирәнө.
Вўртәӈө йиӈкәпө ԓантәӈа Амња-йө
Тыйәӈ а йухан-ө тыйәԓ-ө пϵԓа-йө
Төтьљәԓаты-йө йупийэтна
Кўтпәӈа йухан-ө, кўтпәԓа эвәԓт-ө
Тор кўр-ө йихԓа-йө, кӑтԓа-йө йухан-ө
Кӑтна па ирты-йө-ԓўмаԓ-ө шиви-йө,
Пўӈԓәӈа йухан-ө, пўӈԓыйϵм хуща-йө
И хор-ө шөшԓа-йө ващԓайө валум-ө,
И хор-ө шөшԓа-йө ващԓа-йө валум-ө оԓӈыйϵмна
Пϵӈкәӈа вой сухэлаӈкәм-а йӑм хот-ө
Ма пай этӑйиԓўмϵмө шивийэ.
Ух эвǝтԓа сар ԓай-ө оԓәм-ө
Ма вөрт-ө уԓљи-йө-ԓўмϵм шиви-йө .
Тӑмԓа муԓты-йө артыйϵмна-йө
Єԓәппа оԓәм-ө хөӈтаӈа йӑм вуԓ-ө
Нөмән па кϵрԓы-йө-ԓўмϵмөшиви-йө.
Пухаԓа хўви-йө нумсыйэийϵм-ө
Хуты па кϵртыйөԓумϵм-ө шиви-йө
Тыйәӈа йухан-өтыйийәԓ пϵԓа-йө
Ма йаӈхтϵм па муйийәԓ-ө атәм-ө
Аԓәӈа хөњәљ-ө пϵлкийϵмна-йө
Камән пай-ө шөши-йөԓўмϵм-ө шиви-йө,
Хөмтәм-а хөйи тϵԓєма оԓәӈ-ө
Ма Вөртө хөмтӑщэԓўмϵм-ө шиви-йө.
Вэтэна хор сух-ө хөнтум йӑм кўр-ө
Эљәӈа кўры-ө сәӈа йӑм вэйө
Ма Вөртө ԓөмтыйөԓўмϵм-ө шиви-йө,
Шӑншәӈ-а хоты-йө, шӑншийϵм хуща-йө
Вэтэна хор сух-ө хөнтәм-а кӑт йух-ө
Эљәӈа кўры нөсәӈа йӑм тый-ө
Ма вөрт-ө ватты-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө,
Йохәма вўр хөй-ө хӑншӑӈа шөӈхϵп-ө
Ма пайэ вўйљи-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө,
Пўӈԓәӈа хоты-йө, пўӈԓыйϵм хуща-йө
Сот њоԓ пунмаӈ-ө самәӈ-а тывәт-ө,
Сөрԓа-йэ пөӈхәԓ-а йөхәԓ-а кўта-йө
Ма пайө вўйљи-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө.
Вўстәна ԓөптӑп, шөпа-йө йөхԓϵм-ө
Сөрԓа-йө пөӈхәԓа йөхәԓа кўта-йө
Ма па-йө вўйљи-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө.
Вўртәӈ-а йиӈкәп ԓантәӈаАмња-йө
Тыйәӈ-а йухан-ө тыйийϵм пϵԓа-йө
Нымԓаӈ кўры хови тай…
Ма па-йө шөши-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө
Вэтєн-а хор сух хөнтәм-а кӑт йухө
Хутайэ тӑԓљийэԓўмϵмө шивийэ
Пөтәӈэ овпийэ ар йӑма сойәм-ө
Щӑԓта ат тавәнт-ө-ԓўмϵм-ө шиви-йө,
Йохәма мўв хө хӑншаӈ шоӈхϵп-ө
Хутайө ԓоњщи-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө
Толәщ -ө лыптӑӈ ар йӑм маԓәӈ-а
Щӑԓта ат тавәнт-ө-ԓўмϵм-ө шиви-йө
Па соймәԓ-кийө, овәӈа сойәм-ө,
Тыйәӈ-а сойәм-ө тыйәԓа пϵԓа-йө
Ма пайэ төтьљи-йө-ԓўмϵм-ө шивийө.
Па соймәԓ ки-йө, тыйәӈа-сойәм-ө,
Овәӈа-сойәм-ө овϵма пϵԓа-йө
Па па-йө төтьљи-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө
Тӑм, тӑԓән-а питәм-ө кэтәӈ-а йӑм вўлө
Ԓϵӈкәра мӑнәм-ө ин йӑм-ө пӑнтәԓ-ө
Ӑнтөм-ө вөԓљи-йө-ԓўмϵмө шиви-йө,
Тыйәӈ-а йухан-ө, тыйϵм-ө хуща-йө
Ӑлэна наӈки-йө кӑрәщ-ө йӑм па-йө,
Кӑрәщ-а пайи кўтпийϵм хуща-йө
Ма пайэ шөши-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө,
Њөрәм вой вөԓты-йө ин йӑм хотәԓ-ө
Йорән хөнэ кӑнши-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө,
Овәӈа хоты-йө овийϵма-йө
Ма вөрт-ө шөши-йө-ԓўмϵм-ө шиви-йө.
Пўнәӈа сϵмпи-йө вөнт ԓөӈх-ө йалы-йө
Вөԓмϵм-ө туми йам пӑта-йө
Њӑхсәма йухи ԓөнтǝӈ-ө кӑт њарө
Ма хөнө ϵсԓыйэ ԓўмϵмө шивийэ,
Ԓаӈԓәӈа хотыйө ԓаӈԓыйэийәԓө
Њарэна йухпи ԓөнтǝнө йӑм пурө
Ԓахǝрө ԓөсхө, ԓӑхәстыԓайәт
Ма хөнө ԓахийө ԓўмϵмө шивийө.
Хөԓәма мў вхөйө ԓантԓайэйир вўсө
Ма хөнө вϵрәнтө ԓўмϵмө шивийө,
Пўнәӈа сϵмпийө Вөнт ԓөӈхө йалыйө
Вөԓмϵмө тумийө йӑмийэ пӑтайө
Сөхэна өмпалө кӑт йӑм-ө йошϵмө
Овәӈа хотыйө овийϵмө эвәԓтө
Иԓән пайэ ϵсԓыйө ԓўмϵмө шивийө.
Тўтыйэн ԓэвмӑӈө кӑт йӑмө ӑӈкәԓө
Ма пайө кӑтԓыйө ԓўмϵмө шивийө,
Кимпәӈө хотыйө, кимпийәԓайө
Камән па-йө тӑԓљийө ԓўмϵмө шивийө.
Тӑмийэн ԓољљийэ ԓўмϵмө шивийө
Вўстыйэн кӑрпийэ, карәӈа йӑм йухө
Ма пайэсϵӈкийө ԓўмϵмө шивийө
Вўстыйэн сөмпийэ, шөмпаљө йӑм йухө
Ма пайэсϵӈкийэ ԓўмϵмөшивийэ.
ПўнәӈасϵмпийэВөнт ԓөӈхэйалыйэ
Вөԓмϵмөтумийэйӑмийэпӑтайэ
Њорәмавойийэвэтйӑмапищәԓ
Махөнэвϵрыйэ ԓўмϵмөшивийэ.
Сөрԓайэпөӈхәԓайөхәԓакўтайэ
Нөмәнпайэӑԓмийэ ԓўмϵмөшивийэ,
Йухԓыйэвөԓтыйэсэвийайирхөйэ
Мапайэшөшийэ ԓўмϵмөшивийэ
Нϵмәӈапϵԓайэ ар йӑматӑхийэ
Махөнэўвийэ ԓўмϵмөшивийэ.
Майәномсәмө, пϵӈкәӈа вой сухэ,
Пϵӈкәӈа вой сух лаӈкәмайӑмхотэ
Матьөпйухтыйэ ԓўмϵмөшивийэ
Хŏхәнахунпийэњорәмахоләхэ,
Њорәмахолахэухарэйӑмтўрэ
Порәхнирвөԓты, хөԓәманыпи
ТӑмЊорәм вой омсәмкӑшәӈайӑмхотэ
Айәӈ вой вөԓтыйэ, хөԓәмаайϵмө
Мӑнϵматөтьљийэ ԓўмϵмөшивийэ.
Щи айәӈавойи ԓапәтаайϵм
Хөԓмϵмтумпийупиэтнайэ
Вөнтэна ԓөӈхийэарԓайэшушийэ
Тӑм, вўртӑӈайиӈкәп ԓантәӈаАмњайэ
Овәӈайуханэовийәԓ хущайэ
Њорәм вой омсәмөкӑшәӈайӑмхотэ,
Њорәм вой вөԓты ай пушхийϵмпиԓа
Мапайэйухтыйэ ԓўмϵмөшивийэ.
Йэшәкаотыйэйохԓамавөстыйэ
Њорәм вой вөԓтыйэкӑтйӑмапушәхэ
Ныннумсәнкийэпитмаԓэшивийэ,
Њорәм вой вөԓтыйэкӑтйӑмапушәхэ
Ийәнэ ԓаӈкәрэнөсыйайӑмвуԓэ
Йахаатомсыйэ ԓўмϵмөшивийэ.
Йошәнаапарэйакмӑӈайӑмхотэ
Йахайэомсыйэ ԓўмϵмөшивийэ,
Мўԓәӈахотыйэмўԓыйәԓ эвәԓтэ
Йиӈкэнэ-хўԓымиши айВөрт
Намәнпайэкϵрԓыйэ ԓатаԓэшивийэ,
Пўтәнатӑйәма, пўтәӈанурәмө,
Пўтәнанурәмөпϵлкэнаэвәԓтө
Њўԓтϵӈа-картэӈа ай йӑмэпушхϵмө
Намәнатнаврыйэ ԓатаԓэшивийэ.
Йиӈкэна-хўԓыйэмишийэйакэвө
Йэԓыпайэ ԓољийэ ԓўмэвөшивийэ.
Мўԓәӈахотыйэ, мўԓәнаэвәԓтө
Вэтэнапунпийэ, ԓонаԓэйухӑнэ
Мўӈәвавөԓтыйэ пун сўвэоԓәӈэ
Йэԓпайэсурәԓ таԓанэищийэ,
Вөнтэна ԓөӈхийэкӑрәщэйакэвө
Йэԓпайэ ԓољийэ ԓўмэвөшивийэ,
Эвәӈахувийэйисәӈавущайэ
Пухэнахувийэнөптыйавущайэ
Тарэнахөйԓайэпайԓыйэйӑмхотэ
Нынпайэхӑйийэ ….
скачать текст

Песня духа-хранителя реки Верховьев Амни

С мохнатыми глазами я лесной дух
С красными водами Обильная Амня,
С устьем реки, у устья
В поселке, где живёт народ вперемешку с русскими,
В поселке, где живёт народ, вперемешку с хантами
В доме, сыночка счастливого мужчины
В желанный дом, куда вошел тундровый зверь
Славный дом, где принесли в жертву рогатого быка
В середине темной ночи
Я Вөрт зашёл сюда.
С каких земель я явился
Языкастого зверя, открытой речью, я вам расскажу.
Названия моих земель
Может тогда, и вы поймёте.
С красными водами Обильная Амня
С верховьями реки, к его верховьям
Если вести путь туда,
В среднем течении реки, в середине
Журавлиным ногам подобные две речки,
Где они расходятся
С берегом реки у берега
В вдоль берега проходит узкая возвышенная полоса лесного массива (букв. ширина, где только один зверь может пройти)
В конце лесного массива
Дом, покрытый шкурой клыкастого зверя
Я имею там.
Словно (букв.: голову отрезайющим) крепким, блаженным сном
Я Ворт сплю.
Так однажды, какое-то время
Лежу, сплю чутким, поверхностным сном
Ворочусь, так-то и не спится мне,
Внутренние сокровенные мысли свои
Я их проворачиваю, думая о том,
С верховьями реки его к верховьям
Мне бы сходить туда, что плохого в этом?
С утренним рассветом
Я уже прохаживался на улице.
Одетого мужчины, в полное одеяние
Я Вэрт преобразился.
Из пяти шкур зверей [сшитую] пёструю обувь
С лёгкостью ног, на ноги свои
Вэрт я надеваю.
Спину имеющий дом, за его спиной дома
Шкурами пяти зверей подклеенные две палки (лыжи)
Лёгкостью ног, на кончики носков ног
Вэрт я их вдеваю,
В тайге живущего мужчины узорчатую пластину
Я тоже ее взял.
Со сторонами дом, на задней стороне
Сто стрел скрывающий, с сердцем колчан
На спину, между могучими плечами
Вэрт я вскидываю.
Из слоев тонкой бересты склеенный лук оранжевой пленкой,
На могучие плечи свои
Я его тоже беру.
С красными водами Обильная Амня
Верховья имеющая река, его к верховьям
Надев, на ноги огромные лыжи-повадки
Я отправился в путь.
Шкурами пяти зверей подклеенные две палки (лыжи)
Где я их протаскиваю
Не замерзающими устьями много стариц (озера)
Там они появляются.
В тайге живущего мужчины узорчатую пластину
Где я его втыкаю (о землю)
Там, торфяной листвой заросшие маленькие старицы
Пусть там появляются.
Каждая старица, имеющая верховье старица
С устьем старицы, в сторону устья
Я веду в путь свой туда.
Выпавшей к зиме, на белой пороше зимы
Невидимого зверя хороший след
Не было там видно.
Верховья имеющая река, её в верховьях
Там со стройными лиственницами, высокая хорошая сопка
На середину высокой сопки
Я туда забираюсь.
Тундрового зверя хороший дом
Не с трудом мне пришлось отыскать,
С дверями дом, к его дверям
Вэрт я подошёл…
С мохнатыми глазами я Лесной Вэрт
Так, как я им существую
Из обтесанных жердей, две жерди
Я не опускаю внутрь,
Крышу имеющий дом, на крышу дома
Из свежих бревен славный плот
Я не сооружаю,
Отверстие для спуска священного заострённого копья
Я его не делаю.
С мохнатыми глазами я Лесной Вэрт
Так, как я им существую
Свои мощные руки, подобные жабру осетра
Двери имеющий дом, из его дверей
[Огромные руки] внутрь я их опускаю,
Обгоревших в огне, за его хороших два пенька
Я его хватаю,
С наружностью дома, наружу
Наружу я его вытаскиваю.
Вот, в наружи его дома вместе с ним я стою,
С зеленой карой, с карой об дерево
Я его ударяю,
С зеленой корой, об мохнатое дерево
Я его ударяю.
С мохнатыми глазами я Лесной Вэрт
Так, как я им существую,
Тундрового зверя пять его обрядов
Я их не исполняю,
На могучие плечи свои
Верх его закинул,
В сторону дома, в славный обратный путь
Я Вэрт отправился обратно.
Каким именем именуемые места
Я не прикрикивал их.
Где я живу, дом покрытый шкурой клыкастого зверя,
Дом, покрытый шкурами клыкастого зверя
Когда только пришёл.
Растопырив свое брюхо тундровый ворон,
Тундрового ворона звонким голосом,
Хорошими взмахами крыльев, сделав три наклона грудью
О доме, сотворенный для тундрового зверя
Живущего вестями зверя, три вести
Мне он повестил.
Эти вести зверя, семь вестей
После того как их услышал
Лесного духа многочисленные молитвы
С красными водами на Обильной Амне
С устьем реки, у устья
В весёлый дом, куда вошёл тундровый зверь,
Я вместе с детёнышем тундрового зверя
Я тоже пришёл сюда.
Дорогие мои гости
Тундрового зверя двух маленьких детёнышей
Если ваши мысли согласятся со мной
Тундрового зверя двух прекрасных детёнышей
Плечом к плечу посадим их вместе
Пусть вместе они сидят.
Ловкими руками танцующий дом
Вместе мы сотворим.
Из угла дома с заповедной стороны
Над спинами вод возвышающий маленький Вэрт
Выйди для танца на середину [дома],
Котлы хранившейся полки, полки с котлами
Со стороны полки, где хранятся котлы
Пронырливый маленький хороший сыночек
Пусть на середину дома выскочит оттуда ,
Над спинами водных рыб удачу приносящий танец
Начните его танцевать,
С заповедного дома, священной стороны
С пяти натянутыми жилами, с жилами на палке
Нам предназначенную мелодию
Вы для нас озвучите.
Лесных духов высокий танец,
Для вас мы сейчас станцуем,
Идущим девочкам ровную дорогу,
Живущим мальчикам ровную дорогу
Мы оставляем.
скачать перевод
Есть вопросы? Свяжитесь с нами! Контакты