Исполнитель Тарлин Семен Егорович
Расшифровка и перевод Каксина Евдокия Даниловна

скачать текст  скачать перевод

Касǝм ими ар

Йиэн-ө овпийө ԓапәт щорǝсө,
Йиэн-ө овпийө хөтԓайө щорǝсө
Пӑтыйϵм-ө хущайө
Потәмаԓө њукийэ лаӈкәмө йӑм хот-ө
Щӑта Найэ тӑйийэ ԓатϵмө ищий-ө.
Кўтпǝӈа хотыйө, кўтпийϵм-ө хущайэ
Ма Найэ омсыйэ ԓўтϵм ищи (йө),
Вөнԓа Төрәмө Ащийэ ийϵмө
Акањ-ө вϵшпийө хөйәӈа мухаԓө,
Акањө вϵшпийө йохәӈа мухаԓө
Ԓўв хөнө мўԓтыйэ ԓатаԓө ийө.
Мӑнϵм мўԓтыйө ԓатǝԓө ийө
Хўԓǝԓа шөкǝӈө, шөкǝӈа йуханө
Ԓантǝԓө шөкәӈө, шөкǝӈа-йө йуханө
Тыйи-йө йәԓайө
Ԓўв хөнө мўԓтыйэ ԓатаԓө ищийө.
Мӑта Найԓаԓԓө Аӈкийө (ийәԓԓ-ө)
Тӑм Най вөԓтыйө тарнϵмө оԓәӈө
Ма хөнө ϵсԓыйө ԓатϵм ищийө,
Ма хөнө каркамө ԓатϵм ищийө.
Вөнԓайө Төрәма Ащийϵм-ө хущайө
Нөмән ма мӑныйэ ԓатϵма ищийө.
Йиәнэ овпийө ԓапәт щорасө,
Йиән-ө овпийө хөтԓайө щорасө
Лухийϵмө эвәԓтө
Айийән шошийэ йӑмийәна хурайө
Ма Найэ вϵрасө ԓатϵм-ө ищийө.
Вөнԓайө Төрәмө Ащийө ийϵмө
Ԓўвийәнө омсыйө ԓумаԓ ищийө
Кўшпанө хөрпийэ
Ԓапәт-ө йитәпайэ, йитаӈа хотыйө,
Ԓапәт хотаԓө ма Найэ вантыйэ ԓатϵм ищийө,
Муйәԓ пайэ атәма вөԓтаԓ-ө ищийө.
Карԓайө шошийө йэмәӈа хурайө
Ма пайэ вϵрасө ԓатϵмө ищийө,
Айийән шошийө нарǝӈө хурайө
Ма Найө хөмтащө ԓатϵмө ищийө.
Ийән-ө овпийө ԓапәт щорасө,
Ийәнө овпийө хөтԓайө щорасө
Лухийϵм эвǝԓтө
Нөмǝн па пөрkийө ԓатϵм-ө ищийө.
Мӑнты (йө) хўшийө кўтыйэта (йө),
Мӑнтыйө паԓǝӈө кўтыйэтайө
Ма Найө хөмтащө ԓǝмϵмө ищийө.
Вөнԓайө Төрǝмө Ащийө ийϵмө
Ԓўвийэнө омсыйө ԓǝмаԓ-ө ищийө
Кўшпаӈ хөрпийө, ԓапǝтө йитǝпө
Йитǝӈайө хотыйө ԓыпийэԓайө
Ма Найө йухтыйө ԓǝмϵм-ө ищийө.
Овǝӈ хот вөԓтыйө ԓапǝтө овǝԓө
Вэтыйэнө ԓуйпийө, ԓуйэӈаԓ-ө йошǝнө
Ма Найө пўншийө ԓумϵмө ищийө.
Овǝӈаԓ хотыйө овийиэԓө
Пўшмϵмө тумийө йупийэтнайө,
Ԓыпǝӈа хотыйө ԓыпийэԓайө
Йуԓǝн Найө ԓўӈыйө ԓǝмϵмө ищийө.
Вөнԓайө Төрǝм-ө Ащийө ийϵмө
Ай (ийэн) төхийө йӑмийө оԓǝӈө
Хуты пайө лупийө ԓǝмаԓ ищийө:
Эвийө ийэ, хуԓщатө вөԓтыйэ
Мостаԓө вөԓтыйө
Йэрмǝмө Төрǝмө суртыйө йэԓайө
Нӑӈ пайө хойљийө ԓўмэн ищийө.
Айǝӈ вой-(йө) вөԓтыйө ԓапǝт айэнө
Хөсԓайө пϵӈкпийө, пϵӈкǝӈайө ўӈǝԓө…
Йасǝӈө оԓныйэнө
Хуты пайө лупийө ԓўмаԓ ищийө.
Эвийө ийэ (йө)
Мостаԓө вөԓтыйө
Йэрмǝмө Төрǝмө, суртыйө йэԓайө
Нӑӈ пайө хойљийө ԓўмэн ищийө.
Айǝӈ вой вөԓтыйө ԓапǝт айэнө
Хөсԓайө пϵӈкпийө, пϵӈкǝӈаԓө ўӈǝԓө
Мӑнϵмө лупийө иԓэйө ищийө.
Айийэн төхийө йӑмийө оԓǝӈө
Хуты па лупийө ԓўмϵмө ищийө:
Вөнԓайө Төрǝмө Ащийө ийэ (йө)
Мӑнǝтты мўԓтыйө ԓатǝнө ищийө
Ԓантǝԓ шөкǝӈө вўрыйа йуханө,
Хўԓаԓ шөкǝӈө вўрыйаԓө йуханө,
Тыйǝӈа йуханө тый (ийэԓайө)
Мӑнϵмө мўԓтыйө ԓатэна ищийө.
Паԓайө Найԓаԓԓө аӈки ийэԓө
Тӑм Най вөԓтыйө тармϵмө оԓǝӈө
Ма хөн-ө ϵсԓыйө ԓатϵмө ищийө.
Вөнԓайө Төрǝмө Ащийө ийэԓө
Айǝӈ вой вөԓтыйө, ԓапǝт айǝԓө
Хуты па лупийө ԓўмаԓө ищийө,
Тӑм Най вөԓтыйө тармэна оԓǝӈө…
Питыйэнө сахпийө Ԓайԓа хинь Вөртө
Тунты пойпийө ԓапǝт хопǝԓө
Карты пойпийө, пойǝӈа хопǝԓө
Хўвǝттаԓө ирнǝнө
Тӑм Най вөԓтыйө тармэна оԓǝӈө
Щирǝн Най вантыйө иԓǝ (йө) ищийө.
Тӑмэнө мўԓтыйө ԓатϵмө ищийө
Хўԓаԓ шөкǝӈө вўрыйаԓ-ԓө йуханө,
Ԓантǝԓ шөкǝӈө вўрыйаԓ-ԓө йуханө,
Тыйэн хущайө,
Төӈхаԓө хӑтǝԓө,
Акањө вϵшпий-ө хөйǝӈа мухǝԓө,
Акањ-ө вϵшпий-ө хөйǝӈа мухǝԓө
Кϵрǝттϵмө ирǝнө,
Арǝӈа хөйи йисǝӈа нөпǝтө,
Хӑнты (йө) хөйи нөптǝӈа Төрǝмө
Мўԓтϵмө ирнайө
Оӈтǝӈ хорыйө йирпийө ай Найө,
Ԓўвǝӈ хорыйө йирпийө ай Найө
Щӑтайө омсыйө ийэԓтϵмө ищийө.
Хӑнтыйө хөйи (йө) калыйө пухǝнө
Кӑрыйэн оӈтапө кӑрԓайө хуранө
Нӑӈ ат тө ԓоњǝљщатэнө ищийө.
Овǝӈа йуханө овийө ийэнө
Ԓавԓыйө ԓатыйө
Мӑйэнө мўԓтыйө ԓатϵмө ищийө
Нувийэнө сӑхпийө ԓапǝтө Вөртнайө.
Овǝӈа йуханө, ови (ийэԓө)
Пӑтыйэн пунпийө, пунаԓ варǝнө
Ԓыв ат вϵрǝнтө ԓатǝԓ щӑхайө.
Кэвԓайө пойпийө, понпийө варǝнө
Ԓыв ат вϵрыйө ԓатǝԓ щӑхайө.
Питыйэн сӑхпийө Ԓайԓайө хињ Вөртө
Тунтыйа пойпийө ԓапǝтө хопǝԓө,
Хўвǝттаԓө ирǝнө
Картыйө пойпийө ԓапǝт хопǝԓө
Хўвǝттаԓө ирǝнө
Овǝӈа йуханө овǝԓт эвǝԓтө
Тыйǝӈа йуханө тыйǝԓө пϵԓайө
Ԓыв аԓ ϵсԓыйө ԓатэԓө щӑхайө.
Йэԓԓыйө төтыйө, йэԓ йӑмө йасǝӈө
Нӑӈǝна ԓөйи ԓǝмϵмө ищийө эвийө (ийэ-йө)
Щи йӑсӈϵм кийө сотǝӈ-ө йӑм шөпө
Хөԓљийө ԓўмϵмө пушийө йэтнайө
Кимпǝӈа хотыйө, кимпийϵмайө
Камǝн Най ϵтљийө ԓўмϵмө ищийө.
Кайԓайө шошийө нϵмǝӈаԓ хурайө
Ма Найө хөмтǝщө ԓўмϵмө ищийө,
Мӑйэнө вўйљийө ԓўмϵмө ищийө
Ийэнө овпийө ԓапǝта щорǝсө,
Ийэнө овпийө хөтԓайө щорǝсө
Кимԓыйө йϵмайө
Иԓǝн Найө пөрԓыйө ԓўмϵмө ищийө.
Потǝмө њўкийө лаӈкǝм-ө хотϵма
Ма Найө йухтыйө ԓўмϵмө ищийө.
Щи йупǝӈ хөйө йупийэтнайө
Пухǝԓ Найө хувийэ нумсыйө ийϵмө
Хуты пайө туӈматө ԓўмϵмө ищийө.
Ԓаптǝӈө өхԓапө хораӈ-ө анасө,
Хөтԓайө өхԓапө хораӈө анасө
Най па кӑртыйө ԓатϵмө ищийө.
Ԓантǝԓө шөкǝӈө вўрыйаԓ-ө йуханө,
Хўԓаԓа шөкǝӈө вўрыйаԓө йуханө
Тыйϵмө пϵԓайө
Ма Найө сонтыйө ԓўмϵм-ө ищийө.
Ԓаптǝӈө өхԓапө хораӈө анасө
Ма Най кирыйө ԓатϵм-ө ищийө.
Ԓапǝт йэӈк хоптыйө кирǝма анасө
Ма Най кирыйө ԓатϵм-ө ищийө.
Ԓаптǝӈө өхԓапө хораӈ анасө
Ма Найө кӑртыйө ԓўмϵмө ищийө.
Полыйϵмө потǝмө сойԓайө њирϵмө
Хуԓта кӑтԓыйө ԓатϵм ищийө,
Хөс хорө пөрмǝмө Ԓантǝӈө Асыйө
Овǝӈа Асыйө овǝԓа пϵԓайө
Полыйϵмө потǝмө сойԓайө њирϵмө
Щивǝԓт Най кӑтԓыйө ԓатϵмө ищийө.
Хөс хорө хөхԓǝмө Ԓантǝӈө Асайө
Ма Найө питтыйө ԓўмϵмө ищийө.
Тыйǝӈа Асыйө тыйϵм пϵԓайө
Ма Найө төmљийө ԓатϵмө ищийө.
Иԓайө муԓтыйө арты йэԓнайө
Йэтнайө хөњǝԓө пϵлкийэԓайө
Йувǝнтǝмаԓ йӑм пи ирнайө,
Иԓайө пϵлакө вўтыӈайө Асый-ө
Пўӈԓϵма хущийө
Хуты Найө вантыйө ԓатϵм ищийө
Вот шивө питмаӈө вөнԓайө йӑм ԓорө
Щитыи вөԓљийө ԓўмаԓ ищийө.
Пўӈԓǝӈа ԓорыйө пўӈԓǝԓ-ө хущайө
Питыйэнө йухпийө, йухǝӈа пөхǝрө
Алийэна потǝмө сой йӑм њирϵм-ө
Щивэԓт Най кӑтԓыйө ԓўмϵмө ищийө.
Питыйэнө йухпийө, йухǝӈ-ө пөхǝрө
Ма Найө йухтыйө ԓўмϵм ищийө,
Алийэна потǝмө сойԓайө њирϵмө
Щиви па й-ө тӑԓљий ԓўмϵмө ищийө.
Хоԓтыйө Найи хӑрԓайө хөԓмϵсө ( кўљмасө)
Щиви пайө вϵрыйө ԓатϵмө ищийө.
Сывǝс хўвө вөԓԓайө , нармӑӈө хўв аттө
Щӑта йө хөԓљийө ԓатϵмө ищийө.
Хөтԓǝмө нувийө пϵлки йэԓныйө
Пухǝԓө ԓыпийө нумсыйө ийϵмө
Хуты па нөмысө ԓўмаԓө ищийө.
Тӑм Овǝӈ Асыйө овийэԓайө
…. вўшийаԓԓө хөйа
Хўйтϵмө хӑйийө ԓатϵмө ищийө
Майэнө тӑйи ԓўмϵмө ищийө
Вөнтǝна ԓөӈхийө сэвǝӈө ай Вөртө
Тыви па (йө) хӑйийө ԓатϵмө ищийө.
Төӈхǝԓа хӑтǝԓө вөԓтыйө ирнайө
Ныкԓыйө мӑнтыйө арыйө хөйныйө,
Вўтԓыйө мӑнтыйө арыйө хөйныйө
Шивǝӈ ан вөԓтыйө ар йӑм мө шивǝԓө,
Пөсӈǝӈ-ө аныйө, пөсныйэԓаԓө
Ԓўв ат тө мӑнǝԓ тө ԓатаԓө ищийө.
Ԓаптǝнө өхԓапө хораӈ-ө анасө,
Хөтǝна өхԓапө хораԓө анасө
Па йэԓө кирыйө ԓатϵмө ищийө.
Ԓапǝт йэӈк хоптыйө кирǝмө анасө
Ма Найө кирыйө ԓўмϵмө шивийө.
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓа њўрϵмө
Ма Найө ϵӈхийө ԓўмϵм-ө ищийө.
Хөс хор хөхԓǝмө
Ԓантǝӈө Асыйө тыйϵмө пϵԓайө
Ԓаптǝн-ө өхԓапө хораӈө анасө
Па йэԓԓө вортасө ԓўмϵмө ищийө.
Вот шивө питмаӈө, хӑрԓай-ө Ас хурө,
Йэрт шивө питманө, хӑрԓайө Ас хурө
Хӑймϵмө туми, йупийө йэтнайө
Йэтǝнө хөњǝԓө пϵлкийэԓайө
Па хөнө йувийө ԓўмаԓө ищийө.
Иԓайө пϵлакө вўтǝӈа Асыйө
Пўӈԓϵм хущайө
Вот шивӑӈө питманө вөнԓайө йӑм ԓорө,
Йэрт шивө питмаӈө вөнԓа йӑм ԓорө
Пўӈԓǝӈа ԓорыйө пўӈԓǝԓа хущайө
Питыйэн йухпийө, йухǝӈа пөхǝрө
Муй па вөԓљийө ԓўмаԓө ищийө.
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓа њўрϵмө
Щивǝԓт Най кӑтԓыйө ԓатϵмө ищийө.
Питыйэн йухпийө, йухǝӈа-йө пөхǝрө
Ма Най йухтыйө ԓўмϵмө ищийө.
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓа њўрϵмө
Щиви пайө тӑԓљийө ԓўмϵмө ищийө.
Хоԓтыйө Найи хӑрԓайө хөԓмϵсө ( кўљмасө)
Щиви пайө вϵрыйө ԓатϵм-ө ищийө.
Ԓаптǝнө өхԓапө хораӈө анасө
Щиви па ϵсԓыйө ԓўмϵм-ө ищийө.
Сывǝс хўв вөԓԓа нармаӈ хўв ат
Щӑта хөԓљийө ԓатϵмө ищийө.
Хөтԓǝмө нувийө пϵлкийэԓнайө
Ԓаптǝна өхԓапө хорӑӈө анасө
Ма Най кирыйө ԓатϵм ищийө.
Ԓапǝт йэӈк хоптыйө кирǝмө анасө
Ма Найө кирыйө ԓатϵм-ө ищийө.
Овǝӈа ԓорыйө овǝԓ хущайө
Төӈԓайө хӑтǝԓө вөԓтыйө ирǝнө
Хӑнты хөйи йисǝӈаԓ Төрǝмө
Тывты ирныйө,
Хӑнты хөйи нөптǝӈ-ө Төрǝмө
Тывты ирныйө
Майэн хӑйи йө ԓатϵмө ищийө
Йиӈԓайө хўԓыйө мишийаԓ-ө Ай Найө,
Вөнтǝна войи мишийаԓө Ай Найө
Тыви па хӑйи йө ԓатϵм-ө ищийө.
Йирǝнө вөйманө, йирǝӈа Ай Найө,
Порǝнө вөймаӈө, порǝӈа Ай Найө
Ԓўв ат тө омсыйө ԓатаԓө ищийө.
Ԓаптǝна өхԓапө хораӈө анасө,
Ԓапǝт йэӈк хоптыйө кирǝмаԓ-ө анасө
Ма Най кирыйө ԓатϵм ищийө.
Хөс хорө хөхԓǝмө Ԓантǝӈ-ө Асыйө
Тыйϵм пϵԓайө
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓайө њўрϵмө
Па йэԓԓө кӑтԓыйө ԓатϵм-ө ищийө.
Вот шивө питмаӈө арԓа Ас хурө,
Йэрт шив питмаӈө арԓа Ас хурө
Ма Найө хӑйи йө ԓўмϵмө ищийө.
Щиԓайө вўшийө артыйэԓнайө
Cтты хӑтǝԓө
Пўӈԓǝӈа Асыйө, пўӈԓǝԓ хущайө
Вот шивӑӈө питманө вөнԓайө йӑм ԓорө,
Йэрт шивө питмаӈө вөнԓа йӑм ԓорө
Муй пайө вөԓљийө ԓўмаԓө ищийө.
Хорыйэнө вотǝмө сойԓайө њўрϵмө
Щивǝԓт Най кӑтԓыйө ԓўмϵм ищийө.
Пӑтϵӈа ԓорыйө пӑтǝԓа пϵԓайө
Ма Найө төmљийө ԓўмϵм ищийө.
Пӑтǝӈ ԓорыйө пӑтэԓ эвǝԓтө
Ԓарǝӈа сот нӑӈкө нөпǝт сайэт
Йурǝн хўщ хөйө ԓөпǝӈа йуханө
Щитыйө иртыйө ԓўмал ищийө.
Ԓантǝԓө шөкǝӈа вўрыйаԓө йуханө,
Хўԓаԓԓө шөкǝӈа вўрыйаԓө йуханө
Тӑм малө вөԓљийө ԓўмаԓө ищийө
Тыйǝӈа йуханө, тыйǝԓ пϵԓайө
Хорыйэнө вотǝмө сойԓайө њўрϵмө
Щивǝԓт Най кӑтԓыйө ԓўмϵм ищийө.
Овǝӈа йуханө, овǝԓ хущайө
Вөнԓайө Төрǝмө Ащийө ийϵмө
Муԓхайө лупийө ԓўмаԓө ищийө
Овǝӈа йуханө овǝԓ-ө ԓавǝԓы щӑха
Нувийэн сӑхпийө ԓапǝт хөйǝԓө
Ма пӑйө мўԓтыйө ԓатϵмө щӑхайө.
Хорыйэнө вотǝмө сойԓайө њўрϵмө
Щиви па кӑтԓыйө ԓатϵмө ищийө.
Шивǝӈ ан вөԓтыйө шивийэԓаԓө,
Төӈхԓа хӑтǝԓө вөԓты ирнайө
Хӑнтыйө хөйи йисǝӈайө Төрǝмө
Тывты ирныйө
Ныкԓыйө мӑнтыйө арыйө хөйϵамө,
Вўтԓыйө мӑнтыйө арыйө хөйϵмө
Шивǝӈ ан вөԓтыйө, ар йӑмө шивǝнө
Пөсӈǝӈ аныйө ар йӑм пөсǝӈө
Ԓыв ат мӑнǝԓтө ԓатǝԓ щӑхайө.
Хорыйэнө вотǝмө сойԓайө њўрϵмө
Па йэԓ кӑтԓыйө ԓўмϵм ищийө.
Йурǝӈө хўщ хөйө ԓөпǝӈа йуханө
Тыйǝӈа йуханө тыйϵм пϵԓайө
Ԓаптǝн өхԓапө хораӈө анасө,
Ԓапǝт йэӈк хоптыйө кирǝмаԓ-ө анасө
Ма Най мӑныйө ԓўмϵм ищийө.
Хурǝԓа питǝмө арԓайө хураԓө
Хӑймϵм туми йупийэтнайө
Кўтпǝӈа йуханө кўтпий-ө йэԓайө
Йухǝтмϵм туми (йө) йӑми ирǝнө
Хӑтǝԓ сой вөԓԓа вўтыӈа йуханө
Пϵлкǝԓө пϵԓай-ө
Щиты иртыйө ԓўмаԓө ищийө
Тухԓǝӈа вөтщийө хөхǝԓԓа йуханө
Щитыйө иртыйө ԓўмаԓө ищийө.
Йӑмԓа пϵлакө посϵм мунтǝԓԓө
Тыв пайө вўщкийө ԓатϵмө ищийө.
Төхǝԓ хӑтǝԓө вөԓтыйө ирнайө
Хӑнты хөйи ийсǝӈаԓ-ө Төрǝмө,
Хӑнты хөйи нөптǝӈ Төрǝмө
Тывты ирǝнө
Хӑнтыйө хөйи арый-ө пухϵмө
….
Иӈкэна хўԓыйө мишийаԓ Ай Найө,
Вөнтǝна войи мишийаԓ Ай Найө
Ԓўв атө омсыйө ԓатан щӑхайө.
Хӑнтыйө хөйи арыйө пухǝнө
Онтǝӈа хорыйө арԓайө ийрǝнө
Арԓайө ийрǝԓө,
Ԓўвǝӈа хорыйө ин ары ийрǝнө
Ԓўв атө төmљийө ԓатǝԓ ищийө.
Поры вөймаӈө, порǝӈ Ай Найө,
Йир хӑтǝԓ па, йирǝӈ-ө Ай Най
Ԓўв ат вөԓљийө ԓатаԓө ищийө.
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓа-йө њўрϵмө
Па йэԓ кӑтԓыйө ԓатϵм ищийө.
Хонǝнө ӑӈкԓанө посǝӈа йӑм йошө
Ма Най…
… Порǝӈө Ай Найө
Йир хӑтǝԓ па, йирǝӈ-ө Ай Най
Ԓўв ат вөԓљийө ԓатаԓ ищийө.
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓа-йө њўрϵмө
Па йэԓ кӑтԓыйө ԓатϵм ищийө.
Хонǝнө ӑӈкԓанө посǝӈа йӑм йошө
Ма Найө павтэсө ԓатϵм-ө ищийө.
Хорыйэн вотǝмө сойԓа-йө њўрϵмө
Па йэԓ кӑтԓыйө ԓатϵм-ө ищийө.
Ԓаптǝн өхԓапө хорӑӈ анасө,
Ԓапǝт йэӈк хоптыйө кирǝмаԓ анасө
Ма Найө вортасө ԓўмϵмө ищийө.
Муԓты мар мӑнмϵмө йупийэтнайө
Тӑԓ хўԓө вэԓмаӈө йиԓпǝӈө ай ԓавө
Ма Найө йухтыйө ԓўмϵм ищийө.
Пўӈԓǝӈ йуханө пўӈԓǝԓ хущайө
Айиэн йухпийө йухǝӈа йохǝмө,
Ай пур вөншӑӈ хӑр йӑм йохǝмө
Кўтпи йэԓныйө
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓа-йө њўрϵмө
Щив пайө тӑԓљийө ԓатϵмө ищийө.
Пухǝԓа ԓыпийө нумсыйө ийϵмө
Хуты па нөмасө ԓўмаԓө ищийө
Ай пур вөншанө хӑли йӑм йохǝмө
Ай ийэн йухпийө, йухǝна-йө йохǝмө
Кўтпий йэԓайө
Хөԓǝм ԓаԓ хўватө оӈтǝӈ валϵмө
Тыв па йө ԓоњщийө ԓатϵмө ищийө.
Төӈхǝԓө хӑтǝԓө вөԓтыйө ирǝнө
Хӑнтыйаԓ хөйи йисǝӈа Төрǝмө
Вөԓты артǝнө,
Хӑнтыйө хөйи нөптǝӈа Төрǝмө
Твтый-йө ирǝнө
Сўмǝтԓа тыйпийө, тыйǝӈа вөншийө
Тӑԓта ат тыви йө ԓатаԓө ищийө.
Хорыйϵмө вотǝмө сойԓа-йө њўрϵмө
Па йэԓө ӑӈхийө ԓўмϵмө ищийө.
Хонǝнө ӑӈкԓанө посǝӈа йӑм йошө
Па йэԓө төmљийө ԓатϵмө ищийө.
Ԓϵрǝӈа сот нӑӈкө нөпǝтԓайǝт
Йурнǝнө хўщ хөйө ԓөпǝӈа йуханө
Ма Най вўншийө ԓўмϵм ищийө.
Йухԓыйө њөрǝмө пϵлки йэԓайө
Ма Най питтыйө ԓўмϵм ищийө.
Йухԓыйө њөрǝмө пϵлкϵм хущайө
Майэн вөйтыйө ԓўмϵм ищийө
Щўрǝӈ хотө пӑԓатө арԓа хумǝсө
Муй пайө таӈǝнө ԓўмϵԓө ищийө.
Мӑнϵм вөԓтыйө щўрǝӈ хот пӑԓатө
Арԓайө хумǝсө
Муй пайө таӈǝнө ԓўмϵԓө ищийө.
Ԓапǝнө өхԓапө хорӑӈө анасө,
Ԓапǝт йэӈк хоптапө хорӑӈө анасө
Тыв пайө ϵсԓы-йө ԓатϵмө ищийө.
Хөйԓайө хөйи щурсӑӈ йисайө
Ԓаптэн өхԓапө хорӑӈ-ө анасө
Тыв пайө ϵсԓы-йө ԓатϵмө ищийө.
Потǝмө њукийө лаӈкǝмө хотϵмө
Тыв пайө ԓоњщийө ԓатϵмө ищийө.
Ԓаптэн өхԓапө хорӑӈ-ө анасө
Ԓыв ат омсыйө ԓатэԓ-ө ищийө.
Пӑԓа Найԓа аӈки ийэтө
Алийэн сўвпийө, сўвǝӈа Ай Най
Вөԓтϵм пӑтыйө
Картаӈа њоԓыйө йӑмԓайө сўв
Ма Найө вўйљийө ԓатϵм ищийө.
Йухԓыйө њөрǝмө пϵлкϵм пϵԓайө
Картыйэн њоԓпийө сўвпаԓ Ай Най
Ма пайө шөшийө ԓатϵмө ищийө.
Йухԓыйө њөрǝмө пϵлкϵм-ө хущайө
Майэн ϵтљийө ԓўмϵмө ищийө
Вот шивө питмӑӈө вөнԓайө йӑм ԓорө,
Йэрт шивө питмаӈ-ө вөнԓа йӑм ԓорө
Кўтпǝӈа ԓорыйө кўтпǝԓ хущайө
Питыйэнө йухпийө, йухǝӈа пөхǝрө
Муй пайө тавǝнтө ԓўмаԓө ищийө.
Йэмǝӈа пөхǝрө нϵмǝԓө төхԓǝмө,
Сыйǝӈа пөхǝрө, сыйǝԓа төхԓǝмө.
Нөрԓы пўтϵм питмӑӈ пөхǝр
Ԓўв ат вөԓљийө ԓатаԓ ищийө.
Пӑԓԓыйө пўтϵм питмӑӈ-ө пөхǝр
Ԓўв ат вөԓљийө ԓатаԓ ищийө.
Йухԓы вөԓтыйө сэвийө йӑм Най
Вөԓтϵма пӑта-йө
Йухԓы шөшийө ԓатϵм ищийө.
….
Йԓайө пϵлакө тащийө ийϵмө
Йэкǝр йухи арԓайө вўрайө
Ԓыв атө тавǝнтө ԓатэԓ щӑхайө.
Йԓайө пϵлакө тащийө ийϵмө
Хорǝна ԓантайө арайө пөхǝра
Ԓыв атө тавǝнтө ԓатэԓ щӑхайө.
Ныкԓыйө мӑнтыйө ары хөйϵмө
Вўтԓы мӑнтыйө ары хөйϵмө
Хөԓљиԓаты
Хорԓа ԓантǝӈ арай-ө пөхǝрө
Ԓыв ат вөԓљийө ԓатэԓ ищийө.
Щиԓайө вўшийө артыйϵмнайө
Нөмǝԓтай-ө мӑнǝм похԓаӈ кўшпийө,
Похлаӈ кўшпийө њөрǝма хөлахө,
Айǝӈ вой вөԓтыйө, айǝԓ-ө төтыйө
Йӑми оԓǝӈө
Хуты пайө ԓойи ԓўмаԓө ищийө.
Уйаӈ хөйи сўӈǝӈаԓ-ө хоты
Пϵлкǝԓ хущайө
Nөрǝм вой вөԓты ай йӑм пушǝхө,
Кўрсǝн вөны нарǝӈаԓ пушǝхө
Йухи хӑщǝмө тарǝн пўшийө
Йөхǝԓ атǝԓө
Тӑм мал вөԓљийө ԓатаԓ ищийө.
Щийэнө вөԓтыйө,
Айǝӈ вой вөԓтыйө, ԓапǝт айǝԓө
Хөԓмϵм тумийэ йӑмийө ишǝнө
Тӑм ийэн вөԓты,
Мўвϵм питǝм, хўвԓа йӑм мўв
Ма Най шөшийө ԓўмϵм ищийө.
Эвийэна йунтаӈө кӑшǝӈа хотайө,
Пухэна йунтаӈө кӑшǝӈ хотайө
Ма Найө ԓўӈтыйө ԓўмϵмө ищийө.
Йиӈкԓа хўԓыйө мишийа йакϵмө,
Вөнтϵма войи мишиԓайө йакϵм
Йакϵм йактыйө
Ма Най ԓўӈтыйө ԓўмϵм ищийө.
скачать текст

Песня Казымской Богини

С одним устьем семь морей,
С одним устьем шесть морей
На краю земли у семи морей-океанов
Холодными нюками покрытый дом ( чум)
Я Най1 имею там.
Середину имеющий дом, в его середине
Я Най восседаю (живу) там.
Отец мой, великий Торум
Во Вселенной, мир мужчин с кукольным лицом,
Во Вселенной, мир женщин с кукольным лицом
Не он ли сотворил.
Не он мне заклинал предначертания
Со скудностью на рыбу, скудная река,
Со скудностью на изобилие, скудная река
На Верховья этой реки
Не он [Великий Торум] же мне заклинал предначертания.
С какой-то Най Матерью приобретенную
Я живущая Най, свою вредность
Я не уступлю,
Я не буду торопиться.
Вверх к Великому Торуму Отцу
Вверх я подымаюсь.
С одним устьем семь морей,
С одним устьем шесть морей
На краю семи морей-океанов
В хороший облик священного селезня
Я Най перевоплощаюсь тоже.
Великий Торум Отец мой
Он сидел (живет) тоже
Сжатыми когтями
Семи комнатами, с комнатами в доме.
Все его семь комнат я най посмотрю,
Что в этом плохого тоже.
Стойкого селезня, в его священный облик
Я перевоплощаюсь тоже,
Маленького селезня, в его священный облик
Я принимаю тоже.
С одним устьем семь морей - океанов,
С одним устьем шесть морей- океанов
От берегов семи морей-океанов
Наверх я вздымаюсь.
Между плывущими перистыми облаками,
Между идущими облаками
Я пристраиваюсь тоже.
Великий Торум Отец мой
Где он восседал тоже
С семью комнатами, с комнатами
С комнатами в славный дом его внутрь
Я Най вхожу тоже.
С дверями дом, его семь дверей
Пятью пальцами, с пальцами рукой
Я Най открываю тоже.
С дверями дом, все двери
После того как открыла
С внутренностью дома, внутри
В внутрь дома я Най вошла.
Великому Торума Отцу
Несущими вестями, его начало
Как я ему все рассказала.
И как он мне ответил:
Доченька, как-то в проживающей [жизни],
В жизни нужной
Нуждающейся миг
Ты попала.
Вестями зверя, своих семь вестей
Двадцатью зубами, из зубастого рта
Мне ты расскажи.
Вестями зверя, своих семь вестей
Как ты мне расскажешь:
Великий Торум Отец мой
Ты мне заклинал предначертания
Со скудностью на рыбу, скудная река,
Со скудностью на изобилие, скудная река
Ты мне заклинал предначертания тоже.
С какой-то Най Матерью приобретенную
Я живущая Най, свою вредность
Я не уступлю,…
В чёрном одеянии, чёрный Хинь Ворт
Берестяными бортами семь лодок,
Железными бортами, с бортами лодки
Когда выпустит их
Сейчас имеющее упрямство
Тогда ты Най посмотри-ка.
На этой, скудностью на рыбу, скудная река,
На этой, скудностью на изобилие, скудная река
На ее верховья
В некоторые дни
С кукольным лицом мужское …
С кукольным лицом …
Когда буду объезжать
Песенной эпохи
Хантыйского человека долгая жизнь
Когда сотворили
Рогатого оленя в жертву принимающая Най
Костистого оленя в жертву принимающая Най
Там восседай ты.
Хантыйскому сыночку
….
Ты чтобы……
С устьем реки, устье реки охранять
Ты мне заклинал
В белых одеяниях семь Вэртов
Из … Охраняющий запор …
Пусть они соорудят.
Каменными бортами, с бортами запор
Пусть они соорудят.
В чёрном одеянии, чёрный Хинь Вэрт
Берестяными бортами семь лодок,
Железными бортами, с бортами лодки
Когда выпустит свои
С устьем реки, от устья
В сторону верховья реки
Пусть они не пропустят.
Дальше идущее, дальнейшее слово
Я тебе пропою доченька милая
Этого слова сто хороших концов
После того, как услышала
С наружностью дома в наружу
На улицу я най вышла.
Священного селезня названный облик
Я Най перевоплотилась,
Я беру в путь
С одним устьем семь морей,
С одним устьем шесть морей
На берег семи морям-океанам
Вниз я полетела.
Холодными нюками покрытый дом
Я Най возвратилась.
После этого позже
Внутренние сокровенные мысли мои
Я как их визуально выражаю (излагаю)
Семью нартами олений обоз
Шестью нартами олений обоз
Я Най запрягаю.
На эту, скудностью на рыбу, скудная река,
На эту, скудностью на изобилие, скудная река
В сторону ее верховья
Я Най собралась.
С семью нартами олений обоз
Я запрягла.
Семь ослепительно белых быков запряженный обоз
Я запрягла тоже.
Запряженный с семью нартами олений обоз
Я Най тронула.
скачать перевод
Есть вопросы? Свяжитесь с нами! Контакты