Исполнитель Тарлин Данил Николаевич


Исполнитель Тарлин Павел Семенович


Исполнитель Ерныхов Андрей Александрович


Расшифровка и перевод Каксина Евдокия Даниловна

скачать текст  скачать перевод

Ар хотәӈ ими ар

Ван көртыйэ вўшән эвәԓтө,
Хўв көртыйэ вўшән эвәԓтө
Нын ӑкмийэ ийәԓманө.
Ушәӈ хөйи пухән омсы иԓәм па
Мўԓәӈ хотыйэ сўӈыйән-ө,
Пϵӈкǝԓ шϵӈкԓәм Њорәм войи,
Њорәм войи ай пушхән мӑл,
Йошәԓ апәр йӑкмаӈ хотэ
Нын ϵртащэ ийәԓманэ…
Ма, йухԓы њорәмө пϵлкэмән,
Ма, пөмԓы њорәмө пϵлкэмн
Вотәм њукийэ лаӈкәм хотэ,
Вотәм вой сухэ лаӈкәм хотэ
Ма Най омсыйэ ийәԓтϵмө
Вөнтән ԓөӈхийэ сэвӑӈ Вөртэ,
Сэвӑӈ Вөртэ пиԓϵм пиԓайэ,
Онǝт пәӈкийэ и пушхϵмэ,
Картӑӈ њоԓэ, картӑӈ њоԓэ и щўщийϵмэ,
И щўщийϵмэ йӑм пиԓайэ
Пўӈәԓ нурыйэ пϵлкϵмн
Вөнтәӈ ԓөӈхийэ сэвӑӈ Найэ
Ма омсыйэ ийәԓтϵмө.
Вөнт ԓөӈхийэ пиԓыйϵмэ,
Вөнт ԓөӈхийэ пиԓыйϵм-ө
Њухас соты ԓысӑӈ пант-ө,
Вой сотыйэ рохпӑӈ пант-ө
Ԓўв ԓољийэ ийәԓмаԓԓ-ө.
Мӑнмаԓ кийэ ԓапәт оԓԓ-ө,
Мӑнмаԓ кийэ хөт йӑм оԓэ
Мин кўш ԓавԓыйэ ийәԓмϵман нө.
Па сырыйэ айәӈ войийэ,
Айәӈ войи (йө) ԓапәт айәԓ
Мин ӑнт хөԓљийэ ийәԓмϵман нө.
Муй, хор павтәмө тӑхэԓнайэ,
Муй, вой ӑԓтәмө тӑхэԓ хуща
Ӑԓ, муй, йухәԓ паԓыйэ, пӑԓ кϵрас
Вохԓәмтәм тӑхәԓнайэ
Ӈән хўщи хўв йощнайэ
Ԓўв пϵԓыйэ пϵԓәм щӑхайэ.
Щитәԓ ушийэ йӑм оԓәӈ ӈө
Мин ӑнт хөԓљийэ ийәԓмϵман мӑл.
Пухийэ мӑл, ӑԓ хөхԓайэ,
Пухийэ ӑԓ йэсԓа мӑл,
Вөнт ԓөӈхи мӑл ащэнна
Вуйаӈ хор-ө сϵми йощна мӑл
Нӑӈ төтљийэ ийәԓтэн мӑл,
Вуйаӈ хор-ө њаԓми йощэнө
Нӑӈ төтљийэ ийәԓтэнө.
Вуйаӈ хорө њаԓәмнайэ
Нӑӈ шϵпаԓтө ийәԓтэнө.
Вөнт ԓөӈхийэ ащийэн мӑл
Њухǝс соты ԓысǝӈ пӑнтǝԓԓэ
Оԓԓаԓ ки, тӑм ԓапәт оԓǝԓ,
Мин кўш ԓавԓыйэ ийәԓмϵманө.
Па сырыйэ айәӈ войи (йэ),
Айәӈ войи (йө) ԓапәт айәԓ
Мин ӑнт хөԓљийэ ийәмϵман.
Хор кӑншәмө тӑхэԓна муй
Ԓϵпәт тўӈкǝӈ љӑнтǝӈ њорәмэ
Вохԓәмтәм тӑхэԓнайэ
Йош йухатԓа лϵпи ԓөм
Ԓўв муй пϵԓы шөйԓәмаԓ.
Щитǝԓ ушийэ йӑм оԓәӈ ӈө
Мин ӑнт хөԓԓийэ ийәԓмϵман.
Пухийэ ӑԓ хөԓԓа,
Пухийэ ӑԓ йэсԓа мӑл
Вөнт ԓөӈхи ащэна
Њорәм вөнт икэн њаԓми йощэԓ
Нӑӈ төтљийэԓтэн.
Њорәм вөнт икэн вуйаӈ њаԓәм
Нӑӈ шϵпаԓтө ийәԓтэнэ,
Пухийэ, Вөнт ԓөӈхийэ ащийэнэ
Њухǝс соты ԓысӑӈ пантǝԓԓэн
Мосәӈ, хор павтәм тӑхэԓ хуща,
Вой павтәм тӑхэԓ хуща
Мосәӈ, иԓәв ԓампэԓ ищи
Иԓәв ԓампэԓ пунәӈ сϵмпи,
Пунәӈ сϵмпи Вөнт ԓөӈх пухэн
Щөхщэԓ пϵԓы эвԓӑӈ ԓон муй
Ӑԓ муй пϵԓы ԓаканщасы
Щитǝн уши йӑм оԓәӈ
Мин ӑнт войи ийәԓмϵман.
Пухийэ ӑԓ хөԓы иԓа мӑл,
Хөԓәм сувты йэщ хөԓԓәп мӑл
Нӑӈ муй хөхԓы ийәԓтэн.
Вөнт ԓөӈхийэ ащэнайэ,
Вўр кӑԓтыйэ ащэнайэ
Хӑнты хөйэ њаԓми йощ
Нӑӈ төтљийэ ийәԓтэнө.
Ӑԓ, пухийэ, пухийэ мӑл,
Щи вэш вөсән, пухийэ,
Ԓөӈха рахԓа нарәӈ йасәӈ,
Кӑԓта рахԓа вўрәӈ йасәӈ
Fԓ њухтаӈ ӈэ ар йасәӈэ
Мин пϵԓыйэ ԓөймϵманө.
Пухийэ хөсԓа мӑл,
Ԓантәӈ Ас тыйаԓ вөн хон,
Хўԓәӈ Ас тыйаԓ вөн хон-ө
Найәӈ щурәс-ө ԓавәԓты хө,
Вөртәӈ щурәс-ө ԓавәԓты хө
Ԓўвәԓ рахԓа нарәӈ йасәӈ
Мин пϵԓыйэ ԓөймϵман.
Пухийэ хөсԓа сарэ,
Найәӈ щурәсэ вөн хон мӑл,
Ԓўвән тӑйи ийәԓмаԓ
Нуви вот йиӈк хумпәӈ нарый(ө),
Нуви вот ийӈк ԓөрәӈ нарый(ө)
Хопэн ӑԓԓа (йө) вўнтǝӈ пөрхϵм мӑл
Поры хө йӑм шөпа
Ԓўв сэвры ийәԓмаԓ.
Пухийэ, щивэш вөԓԓа
Ныпәӈ шӑншәп Вөнт ԓөӈха
Сӑр, мин шөшийэ ийәԓԓәман.
Хӑԓтаӈәԓ ԓөӈхи хур-ө
Па йэԓ шөши ийәԓтϵман.
Карпсӑӈ овпи (йө) њөрәм йохө
Вўрәӈ йиӈкэман-ө,
Њорәм йухан пўӈԓϵм эвәԓтө
Хољ йиӈк увмаӈ ар вөрыйэ,
Вөш йиӈк увман ар вөрыйэ
Мин хӑйи ийэ ийәԓтэманэ,
Тӑм, вөш йиӈк увмаӈ сыԓ вөрыйэ патэмән
Ӑԓ наӈки ԓөљмаӈ пай,
Ӑԓ хөщ наӈки ԓөљмаӈ пай
Мин йухты ийәԓмϵман
Пухийэ хөԓәнтэ!
Вот мϵншәм мϵна наӈк ӑӈкэԓ,
Ԓоњщ мϵншәм мϵна наӈк ӑӈкэԓ
Ӑӈән хўви хув йощэн
Сар тыви ихты ийәԓтϵм.
Пухийэ хөԓәнтэ сар
Төӈхэԓ хӑтǝԓ вөԓтэна
Ӑлыйән наӈпи, наӈк пай эвәԓт
Оӈтәӈ хор йиры ԓөӈха
Тӑԓта ат вўйљи ԓатэныйэ.
Карпсәӈ овпи њорәм йох хө
Њорәм йох хө нарәӈ йиӈкэн
Мӑл, төӈхәԓ хӑтǝԓ вөԓтэна,
Картәӈ њоԓпи ар пушхэн
Мосәӈ, ԓыпәӈ щөԓпи щөԓәӈ вар
Вϵртэԓ ки иртǝтна, мӑл,
Њор щŏԓ йитǝп и ай война
Нӑӈ ки ԓоњϵԓщийәԓтэн,
Њӑлǝк хўԓы нөхэл щуњǝн
Нӑӈ мӑл ϵсԓыԓэ мӑл,
Сөлак хўԓы мөхэл щуњэн
Мөхԓа ϵсԓыԓэ мӑл.
Иԓа пϵлак њӑлǝк хўԓы,
Њӑлǝк хўԓы мөхэԓ щуњэн
Хөйәӈ рущ хө ар пухэн-ө
Ԓовэн шӑнши ваньщӑр өхǝԓэ,
Щупәр вухи пϵлаӈ-ө йош
Арәԓ ат ԓољи ийәԓтэн.
Иԓа пϵлак њӑлǝк хўԓы
Њӑлǝк хўԓы мөхэԓ щуњэн
Йухԓы њорәм пϵлкэн эвәԓт
Хорӑӈ йуран ар пухэна,
Хорэн шӑнши вањщӑр өхǝԓ
Хуԓ ат ԓϵԓтый ийәԓтэн.
Пухийэ хөԓәнтэ,
Тӑм, њӑлǝк хўԓ хөӈман щуњәӈ Мосәм
Щуњәӈ Мосәм кўтпэнна
Төӈхэԓ хӑтәԓ вөԓтэна,
Кӑԓтэԓ хӑтәԓ вөԓтэна
Сымәсԓа вөн-ө пуԓпи хө,
Тўпэр ԓавǝӈ пуԓпи Вөрт
Нӑӈ ат лупәԓтыйәԓтэн.
Сӑр, пухийэ щивϵш вөсән,
Эвмϵм ки хөԓәм эвәм-ө
Ма вуйљи ийәԓмϵм,
Ма Вөнтэн ԓөӈхи хӑр сөхәм мал
Па йэԓ шөшмийэ ийәԓмϵм.
Њарсӑт йухэӈ ар вўрϵм,
Вўрсӑт йухэӈ ар вўрϵм
Вөнт ԓөӈх Най хӑр сөхәм
Мӑл, ма шөшийэ ийәԓмϵм.
Сот вой омсәм, войӑӈ Помәт
Тыйаӈ йухан, тыйәԓ кӑриԓәм,
Овәӈ йухан, овϵм пϵԓа
Карәпсӑӈϵм хөԓәм сумли,
Карәпсӑӈϵм њӑԓ сумли
Ма вөйты ийәԓмϵм
Хөԓәм сумли кўтϵма,
Хөԓтаԓ Най йӑм сўльмӑӈ
Щиви хөԓљи ийәԓтэм мӑл
Мӑнϵм вөԓты картӑӈ њоԓы,
Картӑӈ њоԓы ар пушхϵмǝн сар
Тӑм мӑл, оӈтәӈ хор-ө йиры ԓөӈха,
Ԓувәӈ хорыйэ порәӈ ԓөӈха
Тӑԓта ат вўйљи ийәԓмϵм,
Њŏрәм вой омсәм кӑшәӈ хотайэ
Щи айәӈ вой ԓапәт айϵм,
Тыви щи ϵӈхи ийәԓтϵм,
Йош апәр төс йакϵм-ө,
Вөнт ԓөӈхи иши йакϵм,
Тарән хөйԓа, тарән кимәԓ
Ма ԓољи ийәԓтϵм…

скачать текст

Песня богини многих домов

Из расстояния ближайших стойбищ, Из расстояния далеких селений
Вы собрались сюда.
У определенного мужчины сыночком сотворенным
В заповедном углу дома
Со зрелыми клыками тундровый зверь,
Тундрового зверя маленького детеныша
Руками танцующий дом
Если вы сотворили…
Я, в стороне открытой тундры,
Я, в стороне без леса тундры
В доме, покрытом обветренными шкурами (со стриженной шестью),
В доме, покрытом обветренными шкурами зверей
Я Най богиня сижу.
Лесной дух причащающий Вөрт,
Причащающий Вөрт с супругом
С костяным зубом с единственным сыном,
С железной стрелой, с железной стрелой с единственным дитем
С единственным дитём вместе
На краю своих нар
Лесной дух причащающий Най
Я Най богиня сижу.
Лесной дух мой супруг
Лесной дух мой супруг
На петляющую тропу сотен соболей,
На обманчивую тропу сотен соболей
Он встал.
Как ушёл, семь лет,
Как ушёл, шесть лет
Мы уже как ждем его.
Первоначальных вестей,
От вестных зверей семь вестей
Мы не слышали.
Быть может, где добыл он быка,
Быть может, где тащил тушу зверя
Быть может, с высокими деревьями, с высокого обрыва
Там, где спускался
На заостренный длинный кол
Может быть, он наткнулся.
Об этой вести хорошее начало
Мы не слышали.
Сыночек, не плач,
Сыночек не реви
Лесной дух, твой отец
Жирного оленя глаз на заостренной палке
Может он тебе принесёт.
Жирного оленя язык на заострённой палке
Может он тебе принесёт .
Жирного быка языком
Тебя может он накормит.
Лесной дух, отец твой
Из петлистой тропы сотен соболей
Если с годами, то вот седьмой год
Мы хоть и ждем.
Его первых вестями зверя,
Вестями зверя семь его вестей
Мы не слышали об этом.
Быть может, там, где быка искал
На топкое болото со мхом на ягельной тундре
Когда вышел он на болото
Рукой недостигаемой в яму
Быть может, он провалился.
Подробностей этих вестей
Мы не слышали.
Сыночек, не плач,
Сыночек , не реви.
Лесной дух, твой отец
Тундрового зверя язык на заострённой палке
Тебе принесёт.
Тундрового зверя жирным языком
Тебя он накормит.
Сыночек, Лесной дух, твой отец
На петлистой тропе сотен соболей
Может, там, где он добыл быка,
Быть может, там, где он добыл зверя
Быть может, как он, на него похожий
Как и он с мохнатыми глазами
С мохнатыми глазами сыночек лесного духа
В сторону стопы, может важные жилы запястья
Быть может, просто тот выдернул из него.
Но этих подробности хорошее начало
Мы не знаем.
Сыночек, не плач мол,
Трёхголосым плачем своим
Что ты все плачешь.
Лесной дух, твой отец,
Таежный дух, твой отец
Хантыйского мужчины язык на заострённой палке
Тебе, быть может, принесёт.
Вот, сыночек, сыночек мол
Вот ты есть сыночек
Видно, богу неугодные слова,
Видно, божествам неугодные слова
Просто женщины много слов
Быть, может мы пропели.
Сыночек тише,
Верховьев Оби великий царь,
Верховьев рыбной Оби великий царь,
Тысячи най охраняющий мужчина,
Тысячи вөрт охраняющий мужчина
Ему неугодные кровавые слова,
Наверное, мы проговорили.
Сыночек тише ты,
Тысячи най охраняющий великий царь,
Он имел
Светлой волне подобную волнообразную саблю,
Светлой волне подобной звенящей саблей
Лодку, перетаскивающую широкую мою спину
Обрядовой мужчины, на две половины
Он разрубил.
Сыночек, живи ради бога.
С ношей за плечами Лесные духи
Мы так дальше идём.
Умирающие лесные духи
Мы так дальше идём.
С тальниковым устьем тундровая речка,
Священная вода,
Вдоль тундровой речки
Не тронутых вод вытекающих много стариц,
Темных вод вытекающих много стариц
Мы оставляем.
У этой, с темными водами в конце у живой старицы
С мощными лиственницами поросшая сопка,
Со стройными лиственницами поросшая сопка
Сюда мы пришли.
Сыночек послушай!
Под ветром изогнувшуюся лиственницу,
Под снегом изогнувшуюся лиственницу
Как длиной подбородка, длиной палкой
Я сюда тебя повешаю.
Сыночек послушай ка,
Некоторые дни, когда будешь жить
На этой лиственничной сопке
Рогатых оленей в жертву принимающим духом
Пусть отсюда берут тебя.
С тальниковым устьем тундровых мужчин [реки],
Тундровых мужчин святая вода
Тогда, в некоторые дни, когда в будущем
Многочисленные детки с железными стрелами
Быть может, с частыми жердями, с жердями запор
Между тем, когда они соорудят
Неокрепшими суставами если одного маленького олененка
Если тебе они поставят в жертву,
На мелкую рыбу славную удачу
Ты выпускай.
Разновидной рыбы славную удачу
С удачей выпускай им.
С одной стороны на мелкую рыбу
На мелкую рыбу славную удачу
Многочисленным сыночкам русских мужчин
Ведущим лошадиные обозы
Серебряные монеты обменивающими руками
Пусть они много раз встают.
С одной стороны на мелкую рыбу
На мелкую рыбу славную удачу
Со стороны безлесной тундры
Многочисленными сыночками оленных ненцев
На оленьи обозы свои
Пусть наполнят мелкой рыбой.
Сыночек послушай,
На этом, мелкой рыбой наполненном Назыме
На среднем течении этой богатой реки Назым
Некоторые дни, в будущем,
Божественные дни в будущем
Глубокий омут, охраняющий дух,
Бурлящий омут охраняющий Вөрт
Пусть тебя называют.
Тут же, сыночек, пусть как есть
Если поцелуи, то три поцелуя
Я возьму.
Я Лесного духа просторным шагом, мол
Я дальше иду.
Со стройными деревьями много лесов,
С тальниковыми деревьями много лесов
Лесного духа широким шагом
Я шагаю.
Сто зверей сидевший, звериный Помут
С верховьями река, ее верховья проведаю
С устьем реки, к устью
С тальниками три сумлы,
С тальниками четыре сумлы
Я нахожу.
Между тремя сумлы
Ночующей Богини най хорошую искринку
Там остаюсь ночевать.
Ко мне относящиеся,
Железные стрелы, державшие многочисленные деточки
Их рогатых оленей в жертву принимающим духом,
Их оленей с костями в жертву принимающим духом
Отсюда пусть берут меня.
Дом, сотворенный с весельем для тундрового зверя
Эти звериные вести, семь вестей
Здесь я их снимаю.
Руками ловко танцующий танец,
Лесного духа священный свой танец
От сражений, от войн
Заслоняющий танец я станцую…
скачать перевод
Есть вопросы? Свяжитесь с нами! Контакты